II. plánovací období – PDP 2015-2021 

Plány dílčích povodí obsahují (z Národního plánu povodí Dunaje přebrané) stanovené cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů, ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb a pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny. Dále stanovují návrhy programů opatření, které jsou nutné k dosažení cílů pro dané dílčí povodí na základě zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, hodnocení povodňových rizik, potřeb užívání vodních zdrojů, a časový plán jejich uskutečnění.

Schválené plány dílčích povodí 2015 – 2021

Národní plán povodí Dunaje

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

Přípravné práce

Zabezpečení procesu plánování v oblasti vod

Na pořízení Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu se podílely příslušné Krajské úřady a kraje:

Na pořízení Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu a na vyhotovení podkladů pro jeho zpracování ze svých rozpočtů finančně přispívali: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj a Pardubický kraj.

========================================================================

Na pořízení Plánu dílčího povodí Dyje se podílely příslušné Krajské úřady a kraje:

Na pořízení Plánu dílčího povodí Dyje a na vyhotovení podkladů pro jeho zpracování ze svých rozpočtů finančně přispívali: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina a Jihočeský kraj.

Další informace:

Útvar vodohospodářského plánování

pop@pmo.cz

publikováno 1. února 2018, 12:00aktualizováno 16. listopadu 2022, 08:47 štítky: plánování v oblasti vod,