Návrh aktualizace záplavového území Moravy a návrh aktivních zón Moravy – na území Zlínského kraje

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické rozhodování o realizaci a rozsahu opatření k ochraně před povodněmi je nezbytné znát rozsah potenciálně ohroženého území, tedy rozsah záplavového území, včetně aktivních zón záplavového území. 

Dle „Strategie ochrany před povodněmi v České republice“, schválené vládním usnesením č. 382 ze dne 19.4. 2000 se počítá, jako se základním a neopominutelným opatřením v ochraně před povodněmi, s omezováním ekonomické aktivity v záplavových území namísto snahy chránit tato území před povodněmi za každou cenu. Základním krokem pro tento postup je vymezení záplavového území a aktivní zóny s rozdílným způsobem možného využití a to zejména s ohledem na ochranu majetku, zdraví a života občanů.

V současné době platí pro Moravu ve Zlínském kraji záplavové území a aktivní zóna stanovené Krajským úřadem Zlínského kraje dne 16.4.2013 č.j. KUZL 38964/2012.

Povodí Moravy, s.p. provedlo aktualizaci záplavového území a aktivní zóny na základě nově provedených protipovodňových opatření v Uherském Hradišti. Dále bylo záplavové území a aktivní zóna aktualizovány na základě podrobných výškopisných údajů z pozemního geodetického zaměření, z podkladů digitálního modelu reliéfu DMR a nových mapových podkladů.

Pro aktualizaci záplavového území byly využity mapy povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení zpracované na základě Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27.října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Tyto mapy jsou součástí Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, který byl schválen vládou ČR dne 21.12.2015.

Záplavové území a aktivní zóna je aktualizováno v následujících úsecích Moravy: 

- Kroměříž – na základě podrobných výpočtů rozlivu pro studii „Návrhy efektivních opatření pro snížení povodňových rizik v povodí Moravy – lokalita Kroměříž“, Agroprojekt PSO Brno srpen 2015 a na základě podrobných geodetických měření výšek terénu (břehy Moravy, konkrétní lokality v Horních zahradách, lokalita Za splavem a další) je zpřesněn rozliv stoleté povodně a aktivní zóny.

- Po vybudovaném protipovodňovém opatření v Uherském Hradišti je nově navrženo ZÚ i AZZÚ. Návrh plně respektuje kolaudační stav PPO Uherské Hradiště.

- Na soutocích s přítoky Blata, Kotojedka, Zacharka, Vrbka, Kudlovický potok, Jalubský potok, Březnice, Olšava, Rusava – je ZÚ doplněno o přítoky.

- Dílčí opravy na základě nových mapových podkladů, geodetického zaměření a digitálního modelu reliéfu ČR. 

Směrodatné pro vymezení aktivní zóny jsou hloubky vody a rychlosti proudění, doba zaplavení. Plochy mimo zástavbu jsou začleněné do aktivní zóny i z důvodu zachování volného retenčního území podél toku pro transformace povodní. Vymezení aktivní zóny vychází z jednoznačných pravidel, z fyzikálních zákonitostí proudění vody.

Vymezení aktivní zóny je významným regulačním faktorem v procesu územního plánování, protože upozorňuje potenciální investory na rizika při povodních i na nezbytné vyvolané investice na protipovodňová a kompenzační opatření v případě realizace nových staveb v tomto území.

Omezení v aktivní zóně záplavového území:

V aktivní zóně záplavových území se dle § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona č. 254/2001 Sb.,v platném zněnínesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

V aktivní zóně je dále zakázáno

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,

b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,

c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,

d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit opatřením obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.

Stanovené záplavové území včetně aktivní zóny je závazným podkladem pro územní plánování v území a musí být zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace – zejména do grafických částí a výkresů řešících limity využití území – v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území včetně aktivní zóny je i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce toku.

Kladolist

Situace záplavového území

 A.Z.2, A.Z.3, A.Z.4, A.Z.5, A.Z.6, A.Z.7, A.Z.8, A.Z.9, A.Z.10, A.Z.11, A.Z.12, A.Z.13

Kontakt na zpracovatele záplavového území a aktivních zón:

Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11, Brno

útvar hydroinformatiky a geodetických informací

Vedoucí útvaru: Ing. Iva Jelínková, tel. 541 637 393, E-mail: jelinkovai@pmo.cz

Zástupce: Ing. Vladislav Gimun, tel: 541 637 272, E-mail: gimun@pmo.cz

publikováno 6. ledna 2016, 08:08aktualizováno 2. června 2017, 10:53 štítky: záplavové území, řeka Morava, aktivní zóna, Zlínský kraj,