Historický most ve Starém Městě pod Landštejnem nebrání stavbě protipovodňových opatření

STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM 16. BŘEZNA 2011 – Zkapacitnění koryta potoka Pstruhovec je dalším opatřením, které má Staré Město ušetřit pravidelných povodní.

Ve Starém Městě je totiž stoletou vodou ohroženo 39 rodinných domů, tři bytové domy, hasičská zbrojnice, dětské hřiště a desítky dalších nemovitostí. 

„Tato akce byla iniciována městysem, který před tímto zkapacitněním postavil pod přehradou Landštejn suchý poldr,“ uvedl ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) Jan Moronga.

Povodí Moravy ve Starém Městě začne od dubna upravovat koryto v délce téměř 1,3 kilometrů. Zvýší tak jeho kapacitu ze současného průtoku 2,9 m3/s na 8 m3/s.

Přestože si stavba vyžádá zásah do několika krátkých úseků inženýrských sítí (kanalizace, kabelové vedení apod.), není potřeba, aby se při stavbě protipovodňových opatření zasahovalo do současné podoby historického mostu.

„Stavební povolení a celá akce je navržena tak, že historický most zůstane zachován, pouze se trasa koryta přizpůsobí v nátoku pod mostní konstrukcí na kolmější směr a neudržované dno. Počítáme pouze s tím, že pod mostem upravíme a odebereme nános,“ dodal Moronga.

O dalším osudu mostu, který je v dezolátním stavu, rozhoduje vlastník, jímž je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.

publikováno 18. března 2011, 08:35aktualizováno 15. ledna 2012, 21:05 štítky: Landštejn, Pstruhovec, koryto, čištění,