Povodí Moravy pokračuje v ochraně Přerova před povodněmi

Povodí Moravy zahájí další etapu budování protipovodňové ochrany Přerova, který byl v minulosti několikrát výrazně zasažen velkou vodou. Stavba protipovodňových zdí bude probíhat v úseku nad železničním mostem a v lokalitě „u tenisových kurtů“. Součástí stavby bude také zhotovení hradidlových komor na kanalizační síti a dodávka mobilního hrazení. Příprava celé akce byla úzce koordinována se zástupci města Přerova. Práce potrvají do dubna 2023 a vyjdou na 70,6 mil. Kč.

Od března 2022 začne Povodí Moravy, s. p. provádět stavební práce na zabezpečení města Přerova před povodněmi, a to v místech mezi mosty (železniční most – most Legií) až k lokalitě u tenisu, tedy v místech, kde se voda vylévá ze břehů jako první. Projekt „Bečva, Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“ navazuje na již realizované dílčí opatření v lokalitě U Kazeta a na nábřeží Dr. E. Beneše. Představuje tak již třetí dílčí opatření v rámci protipovodňové ochrany města Přerova. „Ochrana spočívá ve vybudování dvou protipovodňových betonových nábřežních zídek včetně mobilního hrazení a opatření na stokové síti, která mají při povodních zabránit zpětnému zaplavení přes kanalizační síť. Zídky v celkové délce 750 m zamezí zaplavení území z řeky a také průsakům podzemní vody v době povodně,“ popisuje stavbu generální ředitel Povodí Moravy, s. p. MVDr. Václav Gargulák. Cílem navrhovaných opatření je zajištění reálné protipovodňové ochrany intravilánu města Přerova v lokalitě nad jezem na povodňové průtoky 750 m3/s, tedy do Q50.

Harmonogram prací počítá s délkou trvání výstavby 14 měsíců. V březnu 2022 budou zahájeny výkopové práce v ulici U Bečvy (od lávky proti proudu), přeložky inženýrských sítí na nábřeží Dr. E. Beneše a provedeno bude také nutné kácení dřevin. „Ke kácení je navrženo celkem 142 ks dřevin z důvodu kolizí s realizovanými opatřeními. Návrh kácení byl zpracován na podkladě aktualizovaného dendrologického průzkumu a povolen Odborem životního prostředí magistrátu města Přerova. Součástí povolení je i nařízená náhradní výsadba. Ta počítá s výsadbou 115 ks platanu javorolistého a 260 ks keřů jako střemcha, kalina, svída či hloh,“ popisuje průběh prací investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Ing. Tomáš Bělaška.

Obyvatel města Přerova se postupně dotknou tři dopravní omezení. „Po celou dobu výstavby nebude průjezdná komunikace pro cyklisty a pěší podél řeky Bečvy v části u tenisových kurtů. Pro automobilovou dopravu bude od března až do konce tohoto roku zúžená ulice nábřeží Dr. E. Beneše v části mezi železničním mostem a mostem Legií a v druhé polovině roku budou nutná také částečná dopravní omezení v ulici Kosmáková,“ popisuje Bělaška.

Celkové investiční náklady činí 70,6 mil. Kč a budou hrazeny z dotace Ministerstva zemědělství ve výši 58,6 mil. Kč, z vlastních zdrojů Povodí Moravy a z také finanční spoluúčasti města Přerov ve výši 11 mil. Kč.

Protipovodňová ochrana města Přerova je součástí koncepce celkové ochrany Pobečví před velkou vodou. Ta sestává ze dvou etap. V rámci první etapy dojde k výstavbě liniových opatření, která ochrání obce a města podél vodního toku. Hlavní opatření druhé etapy bude představovat výstavba VD Skalička. Vodní dílo je základním a nezbytným prvkem systému protipovodňové ochrany na řece Bečvě. Obě etapy ochrání 110 tisíc obyvatel Pobečví. Protipovodňová opatření v první etapě zajistí ochranu přibližně na padesátiletou vodu. Po realizaci VD Skalička bude ochrana navýšena až na průchod povodně z roku 1997. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 28. února 2022, 16:51aktualizováno 13. července 2022, 09:34 štítky: protipovodňová opatření, Přerov, PPO Přerov, Skalička,