V Litovli začala údržba drobných toků a ramen řeky Moravy

Pracovníci Povodí Moravy s.p. zahájili plánovanou údržbu drobných toků a ramen řeky Moravy v Litovli. Dvojice akcí zhruba za 4,3 milionu Kč počítá jednak s pročištěním koryta Radniční Moravy (Nečízu) ve městě, ale i s opravou poškozeného stavidlového objektu na odpadu Litovel včetně všech jeho stavebních částí.

LITOVEL – Vodohospodáři začali v Litovli s údržbou drobných toků a ramen řeky Moravy. První z akcí zhruba za 1,3 miliónu Kč má odstranit nánosy z koryta Radniční Moravy celkem na 1,7 kilometrech délky. Zahájení prací předcházelo vypuštění nadjezí nad papírnou a slovení ryb a chráněných živočichů pod dohledem biologického dozoru.

Firma pročistí koryto Nečízu v úseku toku v km 2,100- 2,800 (pod starou papírnou) a v km 3,200-3,700 (převážně zaklenutý úsek od sídla CHKO Litovelské Pomoraví po restauraci Modrá kočka). K tomuto kroku přistoupil správce toku i přes poměrně vysokou technickou, organizační i finanční náročnost. Upravované koryto je totiž podle ředitele závodu Horní Morava Davida Fíny z velké části sevřeno městskou zástavbou ve zdech a protéká pod historickými klenbami. Přístup k toku dále omezují areál společnosti Kimberley-Clark, městská zástavba rodinných domků a zahradní kolonie.

Základní informace o pracích v Litovli

Radniční Morava – odstranění nánosů

Zahájení akce: 8.října 2012, vypuštění nadjezí, slovení ryb

Náklady: 1,3 milionu Kč

Zhotovitel: HZO stavební, s.r.o., Olomouc

Dokončení akce: do 15.12.2012

Stavidlo na odpadu Litovel

Zahájení akce: 8. října 2012, zřízení příjezdové cesty

Náklady: téměř 3 miliony Kč

Zhotovitel: SATES MORAVA spol. s.r.o.

Dokončení akce: do 30.11.2012

„Údržbu nejen podél Nečízu, ale třeba i podél Malé vody navíc ztěžují nepovolené stavby a úpravy,“ upozornil David Fína s tím, že například mnoho úprav břehů a nepovolených staveb zabíhá do pozemků toků a zužují tak i průtočný profil koryta. Veškerá potřebná povolení se však podařilo získat ve spolupráci se stavebním a vodoprávním úřadem města Litovle. Vlastní doba veškerých údržbových prací bude záviset i na vstřícnosti „pobřežníků“ ve smyslu umožnění přístupu ke korytu a rovněž i na vhodných povětrnostních podmínkách.

Koryto v litovelském parku se zatím musí obejít bez pročištění. Vlastník jezu, firma Kimberley-Clark, totiž požádala o zrušení tohoto vodního díla bez náhrady. Přitom by zanikla vodní plocha vytvořená vzdutím a po nezbytných úpravách by zde zůstalo pouze přirozené koryto. Budoucí vzhled tohoto úseku však budou řešit teprve následná jednání na vodoprávní úrovni.

Připravená údržba Radniční Moravy by měla být dokončena nejpozději do 15. prosince letošního roku. Je prvním krokem ke zlepšení průtočnosti i estetického vzhledu drobných toků na území města. Povodí Moravy, s.p. hodlá v údržbě pokračovat i na dalších ramenech na území města Litovel s ohledem na získání potřebných financí.

Druhou zahájenou stavební akcí v Litovli je oprava opevnění a opěrných zdí pod stavidlem. Akce vyjde na tři miliony korun a stavebníci opraví poškozený stavidlový objekt včetně všech jeho částí, tedy tabulového uzávěru včetně vývaru pod tímto objektem, bočních křídel, opěrné zdi a opevnění pravého břehu. I na tomto staveništi zajistil investor výkon biologického dozoru, který je garantem řádného provedení akce v souladu se zájmy ochrany přírody.

publikováno 12. října 2012, 11:15 štítky: Litovel, čištění koryta,