Vodu v krajině zadržujeme i obnovou malých vodních nádrží

Povodí Moravy na podzim 2018 zahajuje práce na obnově parametrů dvou malých vodních nádrží Drahotuše u Hranic a Smolenská u Jevíčka. Dojde tak k posílení retence vody v krajině i zpomalení odtoku povrchové vody z krajiny. Na nádržích dojde k celkové opravě a k odtěžení sedimentů. Opětovné napouštění obou vodních děl se předpokládá v roce 2019. 

Nádrže pochází z 30. a 60. let minulého století. Obě byly postupem času průběžně zanášeny sedimenty, čímž došlo k výraznému omezení původního retenčního prostoru. Proto Povodí Moravy s. p. zahájil přípravné práce k celkové opravě těchto vodních děl, což si na jaře 2017 vyžádalo vypuštění nádrží. Sedimenty jsou aktuálním problémem u většiny nádrží, proto projektové práce zahrnovaly mimo jiné i zaměření sedimentů metodou laserového skenování, byly provedeny rozbory vzorků sedimentů, mechanické fyzikální zkoušky a stavebně technický průzkum. 

„V případě obnovy malé vodní nádrže Drahotuše dojde k odtěžení sedimentů z prostoru nádrže v objemu 12 tisíc m3, u malé vodní nádrže Smolenská přibližně 15 tisíc m3. U obou nádrží proběhne stabilizace břehů a hrází a oprava bezpečnostních přelivů, u vodní nádrže Drahotuše dojde navíc i k rekonstrukci objektu spodních výpustí. "Obnovou parametrů k řádnému plnění účelů těchto nádrží se vytvoří hodnotné prvky ekologické stability celé okolní krajiny. Důležitou funkcí těchto vodních děl je i zajištění minimálního zůstatkového průtoku v tocích pod nádržemi a celkové zlepšení odtokových poměrů,“ popisuje obnovu generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. První nádrž se nachází na východním okraji obce Drahotuše u Hranic na vodním toku Splavná, druhá u Jevíčka na Malonínském potoce. Plocha zátopy VN Drahotuše je 2 ha, plocha zátopy VN Smolenské je 5,8 ha. 

Obnova parametrů malé vodní nádrže Drahotuše si vyžádá náklady v hodnotě 13 mil. Kč a bude financována cca 60ti % z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR „Podpora drobných vodních toků a malých vodních nádrží“ a zbylých 40 % hradí Povodí Moravy z vlastních zdrojů. K zahájení dojde v průběhu října a práce by měly trvat přibližně do června 2019.

Obnova parametrů malé vodní nádrže Smolenská probíhá ve dvou fázích. V první fázi, realizované na přelomu roku 2017/2018, došlo k odtěžení cca 6 500 m3 sedimentů z přednádrže. Druhá fáze byla zahájena v září na hlavní nádrži Smolenská, kde dojde k odtěžení sedimentů vlastní technikou a pracovníky Povodí Moravy a k opravě hráze a bezpečnostního přelivu externím zhotovitelem. Práce potrvají do května 2019, celkové náklady se pohybují okolo 15 mil. Kč. 

„Obnovou malých vodních nádrží docilujeme nejen zvětšení zásob vody v krajině, ale nádrže slouží i jako stanoviště vodních živočichů a rostlin a přispívají také k protipovodňové ochraně,“ dodává Gargulák. Kromě zahajované obnovy nádrží Drahotuše a Smolenská dokončilo Povodí Moravy v srpnu letošního roku např. obnovu malé vodní nádrže Drahany na Prostějovsku, ze které bylo odtěženo více než 12 tis. m3 sedimentů.

Fotografie pro média:

Malá vodní nádrž (MVN) Drahotuše
Malá vodní nádrž (MVN) Drahotuše je vypuštěna od března 2017
stáhnout originál (JPG, 762 kB)
stáhnout popis (TXT)

Další informace:

Ing. Jana Kučerová

útvar vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 317 M+420 702 153 308

publikováno 9. října 2018, 12:46aktualizováno 9. října 2018, 12:50 štítky: obnova MVN, MVN Smolenská, MVN Drahotuše,