Zabezpečení procesu plánování v oblasti vod

Tvorba plánů je činnost náročná a dlouhodobá, spektrum subjektů zainteresovaných na jejich zpracování je široké. Demokratizace rozhodování o cílech a nástrojích plánu klade vysoké nároky na koordinaci procesu zpracování.

Legislativa a nástroje

Legislativa Evropských Společenství

Příslušné směrnice a rozhodnutí Rady ES vztahující se k problematice plánování:

  • Směrnice 2000/60/ES evropského parlamentu a rady ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky
  • Směrnice 2007/60/ES evropského parlamentu a rady ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik

Legislativa České republiky

Příslušné zákony a vyhlášky vztahující se k problematice plánování

  • Zákon č. 76/2006 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Zajištění procesu plánování v oblasti vod 

Proces plánování se neobejde bez účinné koordinace širokého spektra zúčastněných subjektů. Proto lze v procesu plánování rozlišit následné úrovně spolupráce:

Komise pro plánování v oblasti vod (KPOV) (celostátní působnost)

Komise pro plány v dílčích povodí (KPDP) (regionální působnost)

Jsou stálým poradním orgánem pořizovatele tohoto plánu, tj. Povodí Moravy, s.p., úřadů veřejné správy a dalších institucí. Posláním KPDP je koordinace procesu plánování v oblasti vod v příslušném dílčím povodí, napomáhá pořizovateli, orgánům veřejné správy a dalším institucím při plnění úkolů, projednává a doporučuje ke schválení návrhy zásadních materiálů a podkladů a zejména projednává jednotlivé etapy zpracování Plánů dílčích povodí. Rovněž se vhodným způsobem podílí na koordinaci prací k pořízení plánů pro zvládání povodňových rizik.

Komise zřizuje, v případě potřeby, pracovní skupiny k plnění požadovaných úkolů. 

Statuty Komise pro plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu a Komise pro plán dílčího povodí Dyje

Statut komise pro plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu

Statut komise pro plán dílčího povodí Dyje

Výsledky plánování v oblasti vod na území v působnosti Povodí Moravy, s.p.

Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu a Plán dílčího povodí Dyje

Na základě požadavků Rámcové směrnice pro vodní politiku (RSV) 2000/60/ES, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí pořizovatelem Plánů dílčích povodí (PDP), které budou aktualizací platných Plánů oblastí povodí (POP). Povodí Moravy, s.p., zodpovídá za zpracování dvou plánů dílčích povodí – Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (PDP Moravy) a Plánu dílčího povodí Dyje (PDP Dyje). 

Plán pro zvládání povodňových rizik národního povodí Dunaje

Na základě požadavků Směrnice o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik 2007/60/ES, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, je pořizovatelem Plánů pro zvládání povodňových rizik Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. Podrobnosti jsou uvedené na: www.povis.cz .

Mapa plošného vymezení dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu a Dyje a příslušných krajů

Další informace:

Útvar vodohospodářského plánování

pop@pmo.cz

publikováno 23. března 2012, 12:03aktualizováno 7. listopadu 2018, 12:26